οδός

il blog

dei liberi pensatori

Carmen Palazzolo

La simpatica poesia beneaugurale in dialetto di Giuseppe “Jose” Brondnik mi sembra un buon modo per inaugurare la “stagione letteraria 2021” di odos.

Joze Brodnik era uno studente di uno dei collegi per i ragazzi profughi sparsi per l’Italia. Molti di loro hanno mantenuto i contatti fra loro, anche grazie alla mediazione del periodico “La Caravella”, come il giornalino del loro istituto, e ora diretto, redatto, spedito e quant’altro necessario dal bravo Furio Dorini.

Duemiladicianove! andado te son?!?

Ma te ne ga proprio tirado un bidòn!

2020! ECCO EL BIDON!!!

Tanto de mal de denti

Anzi de più, perché

Te ga seminado el mondo

pien de corone.

Corone de morto,

ti virus de mona,

ti virus corona!

La Cina voleva farne la guera

senza le bombe,

ma lassarne tuti

col cul per tera.

La xe riussida? Questo no so,

ma per domani … ghe penserò.

Me fazo el vacìn? E chi se lo perdi!

Vivemo ancora, e semo in tanti,

no semo ancora pronti

per rimorsi o rimpianti;

semo veci, ma no insempiadi.

El virus ciapa, forsi, i maladi.

Avanti popolo, a la riscossa

Chè semo ancora in zona rossa!

Ciapemo la barca, La CARAVELLA,

la nostra barca, sempre quela.

PANDEMIA, PANDETUA!

Alzemo le vele, con tuti a prua;

fin che la barca va, lassemola andar,

ché voia gavemo ancora … de navigar!

Cossa ne speta nel VINTIUN?

Ve lo digo mi:

NO LO SA NISSUN!

 

        …e al 2021, picinin apena nato, ghe ricordemo che noi no molemo, che…TIGNIMO DURO! 

chi cerca trova

cerca un articolo o una citazione usando una o più parole chiave.

newsletter

Comunicaci qui il Tuo indirizzo e-mail: Ti avviseremo dell'uscita di ogni novità su questo blog. Potrai comunque cancellare il Tuo nominativo in qualunque momento.

procedi

  • 1

Ti informiamo che questo sito utilizza dei cookies necessari al suo corretto funzionamento.  Con riferimento al provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie – 8 maggio 2014" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si descrivono in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati su questo sito indicando anche le modalità per selezionare/deselezionare i singoli cookie.